Regulamin

dodawania informacji i komentarzy

1. Użyt­kow­ni­cy mają prawo do umiesz­cza­nia ko­men­ta­rzy i dodawania informacji lub uzupełnień do ma­te­ria­łów znaj­du­ją­cych się na por­ta­lu stowarzyszeniepik.pl/kto-jest-kto

2. Właściciel por­ta­lu – Stowarzyszenie Praworządność i Kultura nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za treść wy­po­wie­dzi za­war­tych w ko­men­ta­rzach Użyt­kow­ni­ków. Na wnio­sek wła­ści­wych or­ga­nów ma prawo udo­stęp­nić wszel­kie dane o Użyt­kow­ni­ku, który do­ko­nu­je wpi­sów nie­zgod­nych z pkt. 4.

3. Użyt­kow­ni­cy mają prawo swo­bod­ne­go przed­sta­wia­nia in­for­ma­cji, opi­nii, ko­men­ta­rzy lub in­nych wy­po­wie­dzi z za­strze­że­niem pkt. 4. Od­po­wie­dzial­ność za treść in­for­ma­cji i opi­nii po­no­si wy­łącz­nie Użyt­kow­nik.

4. Nie­dpusz­czal­ne jest za­miesz­cza­nie wy­po­wie­dzi, które:

 • za­wie­ra­ją nie­cen­zu­ral­ne słowa bądź wy­ra­że­nia,
 • pro­pa­gu­ją prze­moc, nie­na­wiść ra­so­wą lub re­li­gij­ną, albo są w inny spo­sób na­gan­ne,
 • na­ru­sza­ją za­sa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go,
 • za­wie­ra­ją ad­re­sy www i e-ma­il oraz dane oso­bo­we i te­le­adre­so­we,
 • za­wie­ra­ją re­kla­my pro­duk­tów lub usług,
 • za­wie­ra­ją tre­ści wul­gar­ne, ob­sce­nicz­ne lub por­no­gra­ficz­ne,
 • pro­pa­gu­ją al­ko­hol, nar­ko­ty­ki lub inne środ­ki odu­rza­ją­ce,
 • za­wie­ra­ją linki re­fe­ren­cyj­ne do stron nie związanych z treścią materiałów opublikowanych na portalu,
 • ob­ra­ża­ją osoby pu­blicz­ne lub inne osoby uczest­ni­czą­ce w dys­ku­sji,
 • mogą łamać prawa au­tor­skie,
 • nie są zgod­ne z te­ma­tem ko­men­to­wa­ne­go ar­ty­ku­łu,
 • są pi­sa­ne tylko du­ży­mi li­te­ra­mi,
 • za­wie­ra­ją długi ciąg zna­ków in­ter­punk­cyj­nych,
 • za­wie­ra­ją tre­ści ob­raź­li­we lub groź­by kie­ro­wa­ne pod ad­re­sem właściciela portalu lub innych osób.

5. Ad­mi­ni­stra­tor ma prawo usu­nąć wy­po­wie­dzi, o któ­rych mowa w pkt. 4.

6. Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy do­pusz­czą się na­ru­sze­nia pkt. 4 mogą zo­stać cza­so­wo lub na stałe po­zba­wie­ni do­stę­pu do konta na por­ta­lu.

7. Ad­mi­ni­stra­tor oraz Redaktor portalu ma prawo swo­bod­ne­go za­rzą­dza­nia ko­men­ta­rza­mi. W szcze­gól­no­ści może, bez po­da­nia przy­czyn, za­wie­sić moż­li­wość umiesz­cza­nia ko­men­ta­rzy, usu­nąć lub mo­de­ro­wać do­wol­ne ko­men­ta­rze, albo zmie­nić za­sa­dy ich umiesz­cza­nia i we­ry­fi­ka­cji, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie me­cha­ni­zmu do­da­wa­nia opi­nii do wy­po­wie­dzi za­miesz­cza­nych przy ma­te­ria­łach re­dak­cyj­nych.

8. Ad­mi­ni­stra­tor nie ma obo­wiąz­ku po­in­for­mo­wa­nia o przy­ję­ciu bądź ska­so­wa­niu ko­men­ta­rza.

9. Re­dak­cja zwra­ca się z proś­bą o nie­ko­men­to­wa­nie wpi­sów ob­raź­li­wych, na­sta­wio­nych na pro­wo­ka­cję i pi­sa­nych przez osoby, któ­rym bra­ku­je kul­tu­ry, ogła­dy, roz­sąd­ku itp. Wpisy takie będę usu­wa­ne jak naj­szyb­ciej to moż­li­we.

10. Re­dak­cja za­strze­ga sobie moż­li­wość do­wol­nej zmia­ny Re­gu­la­mi­nu. Obo­wiąz­kiem Użyt­kow­ni­ka jest za­zna­jo­mie­nie się z Re­gu­la­mi­nem oraz zmia­na­mi w Re­gu­la­mi­nie oraz jego prze­strze­ga­nie.

11. Re­gu­la­min ko­men­ta­rzy jest do­stęp­ny na stro­nie stowarzyszeniepik.pl/kto-jest-kto w dzia­le “Re­gu­la­mi­n”.