Misja

 • Kształtowanie opinii publicznej w myśl przyjętych założeń programowych i strategii działania.
 • Ocena dążeń i celowości działań lokalnych władz i instytucji.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot i organizacji - przezwyciężanie marazmu i bierności.
 • Integracja społeczeństwa wokół działań stowarzyszenia.
 • Promowanie idei samorządowych oraz propagowanie ustalonych zasad, pobudzanie wymiany poglądów
  w tym zakresie.
 • Tworzenie i promowanie programów gospodarczego i społecznego rozwoju wspólnot lokalnych.
 • Wspieranie i promowanie lokalnych samorządów społecznych i gospodarczych.
 • Zgłaszanie kandydatów do organów władzy samorządowej i państwowej celem promowania własnych
  zamierzeń i realizacji strategii i programów działania.
Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest budowa SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

Działania

Działalność polityczna - udział w wyborach samorządowych, promocja samorządności, postaw obywatelskich
w społeczeństwie. Nasze stowarzyszenia swoje działania kieruje przede wszystkim do mieszkańców Myśliborza
i okolicznych miejscowości.

Szczególną opieką i pomocą (zwłaszcza prawną i obsługi administracyjnej) chcemy objąć osoby biedne, znajdujące się na marginesie życia społecznego. Domagać się będziemy od władz lokalnych konsekwentnej realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, mieszkań socjalnych i komunalnych, aktywnego zwalczania bezrobocia, rozwoju usług czasu wolnego w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji.

Stowarzyszenie zarejestrowało i wydało pierwszy numer pisma "PIK - Myśli bez cenzury" - październik 2008.

Historia

Stowarzyszenie nie identyfikuje się z żadnym istniejącym ruchem, ugrupowaniem społecznym czy politycznym. Powstało poprzez oddolną inicjatywę ludzi o zbliżonych poglądach na rzeczywistość i kierunki jej przeobrażeń.

Stowarzyszenie nie jest związane organizacyjnie czy finansowo z żadną instytucją lub osobą fizyczną.

Członkowie stowarzyszenia postanowili poprzez włąsną aktywność oddziaływać na siebie i otoczenie celem pobudzania oddolnych inicjatyw przyspieszających rozwój miasta i gminy oraz powiatu myśliborskiego, kształtujących własne środowisko w wymiarze społecznym, kulturowym, gospodarczym, ekologicznym i politycznym.

pasek

qr

ts PiK © 2016 | APYCOM

885510