Stowarzyszenie PiK

Uchwała programowa PiK

Zebrani w dniu 27 czerwca 2009 r. uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Praworządność i Kultura”
w Myśliborzu
postanawiają przyjąć na najbliższy okres następujące priorytety w działaniu Stowarzyszenia:

1. Wypowiadanie się poprzez własne wydawnictwo i inne media w sprawach publicznych, zwłaszcza związanych
z oceną funkcjonowania władz lokalnych i instytucji publicznych
, które zmierzać będą do przeciwdziałania rozrastającej się, bezdusznej i działającej bardzo często na szkodę mieszkańców Gminy dużej części myśliborskiej administracji publicznej, marnotrawieniu i zawłaszczaniu przez współczesnych, ale zakorzenionych w poprzednim ustroju „kolesi”, publicznego majątku
i pieniędzy, wskazywanie i piętnowanie przypadków nepotyzmu.

2. Prowadzenie szeroko zakrojonej akcji przywracania Gminy Myślibórz jej mieszkańcom, poprzez uświadamianie przysługujących im praw i przywilejów, sprzyjaniu ich samoorganizacji, udzielanie pomocy prawnej i administracyjnej, zwłaszcza osobom biednym i szczególnie jej potrzebującym, rozwijanie akcji przeciwdziałania rosnącej w naszej Gminie ekskluzji społecznej.

3. Prowadzenie działalności propagandowo-informacyjnej zmierzającej do zahamowania degradacji i dewastacji Starego Miasta oraz podjęcia działań rewitalizacyjnych Starego Miasta, układów komunikacyjnych miasta i gminy oraz rewitalizacji pałaców i dworów oraz parków na terenie całej gminy, ochrony i odbudowy popadających w ruinę zabytków.

4. Prowadzenie zintegrowanych działań informacyjnych i prawnych zmierzających do turystycznego zagospodarowania Jeziora Myśliborskiego i otaczających go terenów, zwłaszcza umożliwienie turystom i mieszkańcom Gminy bezpłatnego i swobodnego dostępu do brzegów Jeziora Myśliborskiego.

5. Przywracanie związków powojennego Myśliborza z jego kilkusetletnią historią, odkłamywanie historii Miasta, Powiatu
i Pojezierza Myśliborskiego.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie!Uchwały Zarządu Stowarzyszenia PiK

 

 

Uchwała Zarządu nr 3/20/2010

Zarząd Stowarzyszenia Praworządność i Kultura w Myśliborzu, na posiedzeniu

w dniu 04 czerwca 2010 roku, na podstawie § 17, pkt. 1, ust. 1.4. STATUTU z powodu:

- uporczywego nie przestrzegania przepisów Statutu,

 - kwestionowania;

  - trybu i sposobu zwołania Walnego Zebrania, które odbyło się dnia 27.06.2009 roku,

  - przyjętych przez statutowe organy PiK (w tym Walne Zebranie i Zarząd) regulaminów, programów i uchwał, zwłaszcza tych, których ważność potwierdził Sąd Rejestrowy w Szczecinie, a dotyczących rejestracji naszego czasopisma „PIK – Myśli bez Cenzury”, jego linii programowej, przyjętych w tym czasopiśmie rozwiązań organizacyjnych i personalnych,

- negowania trybu i sposobu odwoływania dotychczasowych lub powoływania nowych członków PiK oraz powierzania im poszczególnych funkcji,

- posądzania wielu z nas o brak elementarnej kultury i niekompetencję, działanie na szkodę PiK oraz z powodu wielu innych głoszonych publicznie niedorzeczności,

  p o s t a n o w i ł w y k l u c z y ć

 z dniem 1 czerwca 2010 roku pana Marka Majewskiego z szeregów członków PiK.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

pasek

qr

ts PiK © 2016 | APYCOM

885500